LaTeX
Thứ Tư, 13/04/2016, 00:04
Chuyển kích cỡ font chữ về 13pt trong LaTeX

Chuyển kích cỡ font chữ về 13pt trong LaTeX

Thủ thuật nhỏ giúp bạn chuyển kích cỡ font chữ trong tài liệu về 13pt trong LaTeX. Bạn thêm dòng code sau trước \begin{document}
\usepackage{scrextend} \changefontsizes{13pt}
 
 
Nếu bạn muốn tăng khoảng cách dòng thì có thể dùng
\usepackage{scrextend} \changefontsizes[16pt]{13pt}
 
Cùng chủ đề