LaTeX
Thứ Năm, 31/03/2016, 00:03
Drop-cap trong LaTeX

Drop-cap trong LaTeX

Bài viết hướng dẫn bạn tạo drop cap giống như bên trong Word và trang trí nó bằng các hiệu ứng khác nhau cho đẹp.

Cách đơn giản nhất

notion image
\usepackage{lettrine} % đặt trước \begin{document} \lettrine[lines=2]{B}{egin} the paragraph. %EGIN viết hoa \lettrine[lines=2]{B}egin the paragraph. %Egin
 

Tùy chỉnh mặc định để khi dùng đơn giản nhất

notion image
% Đặt trước \begin{document} \usepackage{lettrine} \newcommand{\chudau}[1]{% \lettrine[lines=3,lhang=0.33,nindent=0em]{ \color{gray} {\textsc{#1}}}{}} % Cách dùng \chudau{B}egins a chapter.....
 

Trang trí chữ đầu tiên đẹp

notion image
% Đặt trước \begin{document} \usepackage{yfonts,color} % Cách dùng \yinipar{\color{red}L}orem ipsum [...]
 
Nếu bạn muốn ngắn gọn khi sử dụng thì dùng đoạn code sau
% Đặt trước \begin{document} \usepackage{yfonts,color} \newcommand{\chudau}[1]{% \yinipar{\color{red}#1}} % Cách dùng \chudau{B}egins...

Kiểu chữ rừng rậm

notion image
% Đặt đoạn code sau trước \begin{document} \usepackage{xcolor} \definecolor{darkgreen}{RGB}{0,80,0} \usepackage{fancyhdr} \usepackage{lettrine} \input Acorn.fd \newcommand*\initfamily{\usefont{U}{Acorn}{xl}{n}} \newcommand{\chudau}[1]{% \lettrine[lines=3]{\initfamily\textcolor{darkgreen}{#1}} } % Cách dùng \chudau{F}ont rất đẹp này...
Sẽ cập nhật thêm nhiều cách khác, ở trên bạn có thể "bắt chước" chuyển từ việc dùng thủ công sang dùng nhanh \chudau{} bằng cách thêm bớt vào dòng \newcommand, thay đổi các thuộc tính có sẵn trong đó. Math2IT sẽ có bài viết nói về việc tạo command mới này.
 
Cùng chủ đề