LaTeX
Thứ Ba, 26/05/2015, 00:05
Dùng label và ref nhưng trỏ đến sai địa chỉ trong LaTeX

Dùng label và ref nhưng trỏ đến sai địa chỉ trong LaTeX

Đôi khi bạn dùng labelref đến một hình hoặc một table nào đó trong văn bản LaTeX nhưng nó lại hiển thị sai và thường thì nó sẽ hiển thị chỉ số của section chứa hình và table đó. Tại sao và cách khắc phục?
Ở đây TEXmath đang nhắc đến lỗi trỏ đến sai địa chỉ chứ không phải là lỗi không trỏ được đến địa chỉ. Ví dụ như bạn có một hình tên Figure 1 với \label{fig1}  nhưng khi dùng \ref {fig1}  thì lại ra Figure 2.1 (section chứa cái Figure 1). Rất đơn giản, hãy kiểm tra lại hai điều sau đây
  1. Có dùng caption chưa?
  1. Đảm bảo caption phải đặt TRƯỚC label.
Minh hoạ cho 2 điều trên là đoạn code
\begin{center} \begin{figure}[htp] \begin{center} \includegraphics{fig1} \end{center} \caption{....} \label{fig1} \end{figure} \end{center} \begin{center} \begin{table} \begin{tabular} ... \end{tabular} \caption{....} \label{tab1} \end{table} \end{center}
 
Cùng chủ đề