LaTeX
Thứ Ba, 14/04/2015, 00:04
Hiện và không hiện ở mục lục trong LaTeX

Hiện và không hiện ở mục lục trong LaTeX

Bạn muốn cho hiện hoặc không hiện một số thứ ở phần Mục lục hoặc bạn muốn vẫn hiện ở mục lục nhưng vẫn sẽ đánh số bình thường ở phần nội dung thì làm sao? Và một số thứ khác. [mks_icon icon="fa-arrow-circle-right" color="#dd3333" type="fa"] Xem thêm : Hiện chữ "Chương" ở Mục lục trong LaTeX

Không đánh số chương nhưng vẫn hiện ở mục lục

[su_box title="Câu hỏi của bạn Nguyen Tu Nam" box_color="#2874cf"]Cho mình hỏi luôn là lệnh \tableofcontents  tạo mục lục thì chỉ tạo mục lục cho cái lệnh nào không chứa dấu *  , vậy khi mình làm lời nói đầu, lời cảm ơn, ... dùng \chapter*{Lời Nói Đầu}  , muốn hiện nó trong mục lục thì làm thế nào nhỉ, ví dụ như hình dưới?[/su_box] Bạn hãy thử thêm vào ngay sau chỗ nào mà bạn muốn ẩn đi đánh số (\chapter* , \section* , \subsection* , ...) dòng code như bên dưới
notion image
\chapter*{Lời nói đầu} \addcontentsline{toc}{chapter}{Lời nói đầu}
Bạn lưu ý, chữ ***Lời nói đầu ***ở hàng thứ hai trong đoạn code trên là chữ sẽ hiện ở Mục lục.

Không hiện ở mục lục nhưng vẫn đánh số chương

Bây giờ là câu hỏi mà TEXmath tự đặt ra dựa vào câu hỏi ở trên. Ngược lại, bạn muốn vẫn xuất hiện Chương I, Phần 1, 1.1, ... ở phần nội dung chính của văn bản nhưng lại không muốn chúng hiện trong mục lục thì làm sao? Nếu thêm dấu * vào sau chapter hay section thì nó sẽ ẩn luôn các số đếm được đánh cho các phần này nên không ổn. Blog sẽ hướng dẫn bạn một cách khá hay. Bước 1. Thêm vào trước** \begin{document} ** đoạn code sau
\newcommand{\nocontentsline}[3]{} \newcommand{\tocless}[2]{\bgroup\let\addcontentsline=\nocontentsline#1{#2}\egroup}
**Bước 2. **Cách dùng, ví dụ như đoạn code bên dưới, vẫn sẽ hiện bộ đếm chương cho "Nội dung chương" nhưng ở phần mục lục sẽ không hiện chương này.
\tocless\chapter{Nội dung chương} \tocless\section{Nội dung section}
Kể từ giờ, nếu muốn ẩn cái nào ở mục lục thì cứ việc thêm \tocless ** **vào trước cái đó.

Hiển thị Tài liệu tham khảo ở mục lục

Để hiện thị Tài liệu tham khảo (References) ở mục lục, bạn thêm vào chỗ nào có** \printbibliography  **đoạn code như sau
\clearpage \addcontentsline{toc}{section}{Tài liệu tham khảo} \printbibliography
Cùng chủ đề