LaTeX
Thứ Năm, 07/08/2014, 00:08
Làm cho công thức toán thẳng đứng trong LaTeX

Làm cho công thức toán thẳng đứng trong LaTeX

Mặc định khi gõ công thức toán học trong LaTeX, công thức ấy sẽ hiển thị ở dạng chữ "nghiêng". Bài viết sẽ giúp bạn làm cho nó "đứng" như các chữ thông thường khác.
notion image
 
Để làm được điều này, bạn thêm dòng code bên dưới vào ngay sau \documentclass[] .
Nếu bạn để nó xa documentclass quá, khi biên dịch bạn có thể gặp lỗi do xung đột gói lệnh.
\usepackage[LGRgreek]{mathastext}
 
Vị trí bạn chèn dòng code trên có thể trông như bên dưới
\documentclass[12pt,a5paper]{book} \usepackage[a5paper,tmargin=2cm,bmargin=2cm, lmargin=1cm,rmargin=1cm]{geometry} \usepackage[LGRgreek]{mathastext} \usepackage[utf8]{vietnam}
 
TEXmath
Cùng chủ đề