LaTeX
Chủ Nhật, 11/10/2015, 00:10
LaTeX 14 - Dùng biber tạo tài liệu tham khảo trong LaTeX

LaTeX 14 - Dùng biber tạo tài liệu tham khảo trong LaTeX

Thông thường mặc định trong TeXMaker và một số trình soạn thảo khác dùng bibtex, tuy nhiên biber có những đặc điểm nổi trội hơn. Tuy nhiên cài đặt và sử dụng nó không phải đơn giản nếu không biết cách.

****Cài biber trên Linux

Nếu bạn dùng phiên bản mới nhất (từ 2013 trở về sau) của TeXLive thì bạn không cần phải cài thêm gói lệnh biber nữa. Còn nếu bạn cài những phiên bản trước đó, có thể bạn cần phải cài thêm gói lệnh này. Để kiểm tra xem máy bạn có cài biber chưa, hãy mở terminal lên, gõ dòng lệnh sau
which biber
Thật ra dòng lệnh này là để tìm xem biber nằm ở đâu trong máy của bạn, bạn cũng có thể áp dụng nó để tìm những cái khác. Nếu kết quả trả về là một đường dẫn thì có nghĩa máy bạn đã cài rồi, còn nó không có hiện gì hết tức máy bạn chưa cài biber. Cách cài là dùng dòng lệnh sau
sudo apt-get install biber
Nếu dùng câu lệnh trên bị lỗi, hãy download từ trang này. Sau đó giải nén ra được file biber. Xong bạn mở nautilus bằng quyền admin bằng câu lệnh sudo nautilus  để chép file biber này vào thư mục /usr/bin/ là xong. Sau đó dùng lại câu lệnh sau để biết biber trong máy bạn nằm ở chỗ nào, ghi nhớ chỗ đó.
which biber
Giả sử kết quả thu được dạng như
/opt/texbin/biber
Mở TeXMaker lên > Options > Configure Texmaker > thẻ Commands > mục Bib(la)tex bạn sẽ thấy thông số mặc định là bibtex %.aux , hay thay bằng đường dẫn ở trên bạn tìm được /opt/texbin/biber %

Dùng biber

Tạo và quản lý tài liệu tham khảo bằng Mendeley

Trong bài này, chúng ta cần một file myref.bib chứa nội dung tài liệu tham khảo của chúng ta. Để có thể quản lý và tạo ra file này, bạn cần dùng một trình quản lý tài liệu tham khảo, Math2IT khuyên bạn nên dùng Mendeley. Bạn có thể đọc cách dùng chi tiết ở đây. Nội dung file tài liệu tham khảo của bạn có dạng như sau
@article{small, author = {Freely, I.P.}, title = {A small paper}, journal = {The journal of small papers}, year = 1997, volume = {-1}, note = {to appear}, } @article{big, author = {Jass, Hugh}, title = {A big paper}, journal = {The journal of big papers}, year = 7991, volume = {MCMXCVII}, }

Chèn tham khảm bình thường ở cuối tài liệu

Trong file** .tex** chính của bạn, bạn hãy thêm những dòng lệnh sau đây.
\usepackage[ backend=biber, style=authoryear, natbib=true, url=true, doi=true, eprint=false ]{biblatex} \addbibresource{myref.bib} \begin{document} \autocite{Sinha} \printbibliography \end{document}
Trong đó,
  • myref.bib là file .bib lưu thông tin những tài liệu tham khảo của bạn.
  • printbibliography là nơi hiện tài liệu tham khảo trong tài liệu của bạn.

Chèn cùng trang với các phần khác

Nếu bạn muốn phần tài liệu tham khảo ở cùng trang với các phần khác của văn bản thì khúc cuối dùng đoạn code sau đây
\begingroup \let\clearpage\relax \printbibliography \endgroup

Chèn tài liệu tham khảo ở mỗi mục (section)

Bây giờ bạn muốn ở mỗi section sẽ hiện một list tài liệu tham khảo riêng như hình dưới đây thì phải làm sao? Rất đơn giản, bạn dùng đoạn code như sau
notion image
\documentclass[12pt]{article} \usepackage[utf8]{vietnam} \usepackage[ sorting=none, backend=biber, style=alphabetic, ]{biblatex} \addbibresource{myref.bib} \begin{document} \section{Mục đầu tiên} \begin{refsection} Trích dẫn trong mục này: \autocite{Sinha} \printbibliography[heading=subbibliography] \end{refsection} \section{Mục thứ hai} \begin{refsection} Trích dẫn trong mục này: \cite{Roberts2005} \printbibliography[heading=subbibliography] \end{refsection} \end{document}

Chèn ở mỗi chương (chapter)

Ở trên là hướng dẫn bạn cách chèn tài liệu tham khảo ở mỗi mục (section), còn ở phần này là ở mỗi chương (chapter). Cách làm cũng giống như ở phần section, khác ở chỗ bạn thay article bằng **book **hay report (vì câu lệnh *chapter *chỉ khả dụng ở loại tài liệu bookreport mà thôi) và thay section bằng chapter là xong.

Phân loại tài liệu tham khảo

Bạn muốn nhóm tài liệu tham khảo cho sách riêng một khu, cho bài báo riêng một khu chứ không muốn tất cả chúng hiển thị chung một lượt. Hãy làm như đoạn code sau
notion image
\documentclass[12pt]{article} \usepackage[utf8]{vietnam} \usepackage[ sorting=none, backend=biber, style=alphabetic, ]{biblatex} \addbibresource{myref.bib} \begin{document} \noindent Xem thêm \cite{Sinha} và \cite{Knabner2002} và \cite{knuth1970simple}. \printbibliography[title={Sách tham khảo},type=book] \printbibliography[title={Báo tham khảo},type=article] \printbibliography[title={Tham khảo khác}, nottype=book, nottype=article] \end{document}
Trong trường hợp bạn muốn chia thủ công mà không muốn phụ thuộc vào các từ khoá có sẵn như book hay article thì bạn có thể dùng từ khó keyword, cách sử dụng như bên dưới đây.
  • Trong file .bib, bạn thêm dòng keywords như sau @article{texblog2012, keywords = {tukhoacuaban}, % keyword for subdivided bibliography title={My fancy publication}, author={Math2IT, T}, journal={TUGboat}, volume={33}, number={3}, pages={1001--1002}, year={2012}, }
  • Cách dùng \printbibliography[keyword=tukhoacuaban,...] %thuộc từ khoá này \printbibliography[notkeyword=tukhoacuaban,...] %không thuộc

Chèn tài liệu tham khảo ở footnote trong beamer

Nếu bạn muốn chèn tài liệu tham khảo ngay ở footnote mỗi slide trong beamer ví dụ như hình dưới đây Bạn có thể dùng bằng đoạn code bên dưới đây
notion image
\documentclass{beamer} \usepackage{biblatex} \addbibresource{yourbib.bib} \begin{document} \begin{frame} See and understand{\footfullcite{Chen1998}}. %cái này sẽ ghi Chen1998 vào dưới footnote See and understand 2 : \fullcite{Chen1998} %cái này sẽ ghi Chén998 vào ngay vị trí mà fullcite đặt \end{frame} \end{document}
[mks_icon icon="fa-chevron-right" color="#dd3333" type="fa"] Xem thêm Thay đổi kích thước chữ ở footnote.

Cách biên dịch

Bạn cần biên dịch theo trình tự sau trong TeXMaker
pdflatex (F6) > bibtex (F11) > pdflatex (F6) > view latex (F7)
Chúc bạn thành công.* Bài viết tham khảo từ trang texblog.* [su_note note_color="#ffffff"]Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How to use biber in LaTeX? How to use biber to create bibliography in LaTeX? How to use biber to create references in LaTeX? How can I create bibliography or references in LaTeX?[/su_note]
Cùng chủ đề