LaTeX
Thứ Sáu, 24/10/2014, 00:10
Sửa lỗi 'Cannot determine size of graphic' trong LaTeX

Sửa lỗi 'Cannot determine size of graphic' trong LaTeX

Bạn sẽ gặp lỗi này khi biên dịch bằng LaTeX file TeX có chứa hình ảnh. Nó được hiểu như LaTeX không biết được kích cỡ của hình mà bạn đang biên dịch nên nó ko biên dịch được. Dưới đây là cách khắc phục. Bài viết tham khảo từ một câu hỏi trên trang StackExchange.

Lý do

Bạn có thể không cần đọc cái này và đi ngay vào cách khắc phục. DVI xuất ra latex không hỗ trợ đọc size của các định dạng hình ảnh PNG, JPG hay PDF. Bạn cần sử dụng pdflatex trong trường hợp này. Thật ra latex cũng là pdflatex trong chế độ DVI đối với một số bản phân phối gần đây, tuy nhiên nó chỉ có thể đọc size của file hình trong chế độ PDF ở một số trường hợp cụ thể mà thôi. Bạn có thể dùng natwidth và natheight để khai báo size cho những hình này, khi ấy biên dịch sẽ không bị lỗi nữa.

Cách khắc phục

Trong TeXMaker, thay vì chọn build bằng lệnh latex  nhưng thông thường, bạn chọn build bằng các lệnh theo thứ tự sau (trong mục Tools):
PDFLaTeX (F6) > DVI2PDF (F9) > View PDF (F7)
Hoặc nếu bạn cuơng quyết dùng cách cũ (tứ là latex thay vì pdflatex), trong lúc khai báo hình ảnh cần chèn, bạn thêm các thuộc tính natwidth và natheight như đoạn code ví dụ bên dưới.
\begin{figure} \includegraphics[width=0.8\textwidth,natwidth=610,natheight=642]{tenfilehinh.jpg} \end{figure}
Cùng chủ đề