LaTeX
Thứ Năm, 17/03/2016, 00:03
Tạo đoạn văn và tài liệu ảo dành cho mục đích thử nghiệm trong LaTeX

Tạo đoạn văn và tài liệu ảo dành cho mục đích thử nghiệm trong LaTeX

Bạn không cần phải gõ bằng tay hay copy quá nhiều chữ chỉ vì muốn có một đoạn văn toàn chữ là chữ mà không chú trọng vào nội dung của nó. Chỉ với vài dòng lệnh sau, LaTeX sẽ cho bạn một đoạn toàn chữ là chữ.

Dùng gói lipsum

Bạn khai báo gói lệnh sau ở trước \b****egin{document}
\usepackage{lipsum}
Cách sử dụng
\lipsum \lipsum[3-15]
  • Ở câu lệnh đầu, nó sẽ tạo ra một đoạn văn dài 2 trang cho bạn.
  • Ở câu lệnh sau, nó sẽ tạo ra đoạn văn ngẫu nhiên từ đoạn thứ 3 đến đoạn thứ 15 (13 đoạn)

Dùng gói blindtext

Gói lệnh này cho bạn nhiều tùy chọn hơn. Bạn khai báo nó ở trước** \begin{document}**
\usepackage[english]{babel} %ngôn ngữ tiếng Anh, french cho tiếng Pháp \usepackage{blindtext}
Tạo một đoạn văn
\blindtext
Tạo nhiều đoạn văn (gần 2 trang)
\Blindtext
Tạo một đoạn văn thiệt dài với một cụm được lặp lại 15 lần (có thể thay đổi số 15 này)
\blindtext[15]
Tạo danh sách (list enumerate, itemize, description) bất kỳ (mặc định tạo ra 5 cái)
\blinditemize \blindenumerate \blinddescription
Tạo list với số lượng tự cho
\blinditemize[7] \blindenumerate[7] \blinddescription[7]
Nếu bạn muốn thêm công thức toán vào trong đoạn, hãy thêm dòng sau đây vào TRƯỚC đoạn mà bạn muốn thêm. Nếu bạn muốn thêm nó vào tất cả các đoạn trong văn bản thì đặt nó ở đầu văn bản là được. "true" báo cho nó biết là có thêm công thức, "false" báo là không.
\blindmathtrue \blindmathfalse
Còn nếu bạn muốn tạo ra một văn bản nhỏ có cá công thức toán thành hàng riêng thì dùng câu lệnh này (chỉ cần dùng 1 mình nó thôi cũng được)
\blindmathpaper
Cùng chủ đề