LaTeX
Thứ Năm, 20/04/2017, 00:04
Thay đổi cách đánh số phương trình, hình ảnh, bảng, chương trong LaTeX theo ý của bạn

Thay đổi cách đánh số phương trình, hình ảnh, bảng, chương trong LaTeX theo ý của bạn

Thường nếu bạn dùng môi trường report hay book thì các phương trình toán học (equation/align) hay hình ảnh (figure), bảng (table) sẽ được đánh số đại loại như (2.1). Giờ đây bạn chỉ muốn nó đánh số (1) và liên tục trong toàn bộ văn bản thì làm sao? Ngược lại, môi trường article sẽ chỉ đánh số công thức liên tục, nhưng giờ bạn muốn nó đánh số theo section thì phải làm thế nào?

Cách tổng quát

Rất đơn giản, đó là bạn dùng gói lệnh chngcntr. Dưới đây là công thức để dùng nó. Bạn đặt tất cả các gói lệnh dưới đây trước \begin{document}
\usepackage{chngcntr} % Nếu bạn muốn đánh số liên tục \counterwithout{tên-môi-trường}{tên-mục} % Nếu bạn muốn đánh số theo mục \counterwithin{tên-môi-trường}{tên-mục}
Trong đó
  • tên-môi-trường có thể là : figure (cho loại \begin{figure} , hình ảnh), equation (cho loại công thức toán \begin{align} , \begin{equation} ), table (cho loại bảng \begin{table} )
  • tên-mục  có thể là : chapter (trong môi trường book hay report), section (trong môi trường article hay book, report).
Cụ thể hơn, dưới đây là một số ví dụ mẫu, bạn có thể tự mình "biến thể" nó theo ý muốn.

Bỏ đánh số theo chương trong report hay book

\usepackage{chngcntr} \counterwithout{figure}{chapter} % cho hình ảnh \counterwithout{table}{chapter} % cho bảng \counterwithout{equation}{chapter} % cho công thức toán học
Thường các section trong chapter sẽ được đánh số là 2.1, giờ bạn muốn nó đánh số liên tục trong suốt văn bản thì dùng
\counterwithout{section}{chapter}
Nếu bạn có dùng phần (part) và muốn chương đánh số theo phần thì dùng
\counterwithin{chapter}{part}

Đánh số theo section trong article

Mặc định article sẽ không đánh số theo section, giờ bạn muốn nó đánh số theo section thì dùng
\usepackage{chngcntr} \counterwithin{figure}{section} % cho hình ảnh \counterwithin{table}{section} % cho bảng \counterwithin{equation}{section} % cho công thức toán học
[mks_icon icon="fa-chevron-right" color="#dd3333" type="fa"] Xem thêm Tự học LaTeX từ A-Z trên Math2IT.
Cùng chủ đề