LaTeX
Thứ Năm, 27/04/2017, 00:04
Thêm dấu chấm "." phía sau số của chương, mục trong LaTeX

Thêm dấu chấm "." phía sau số của chương, mục trong LaTeX

Theo mặc định thì LaTeX sẽ không thêm dấu chấm phía sau các số thứ tự của phần, chương, mục trong bài viết cũng như trong mục lục, chẳng hạn "1.1 Tên mục" thay vì "1.1. Tên mục". Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách thêm chúng cũng như thêm một vài ký tự khác nếu muốn. Mình sẽ chia ra 3 trường hợp riêng biệt, tùy theo mục đích sử dụng, các bạn chỉ nên DÙNG MỘT trong các trường hợp dưới đây. Việc dùng chung sẽ gây ra xung đột không ý muốn.

Thêm dấu chấm trong bài viết và cả trong mục lục

Bạn thêm đoạn code sau đầy vào trước \begin{document}
\renewcommand{\thechapter}{\arabic{chapter}.} \renewcommand{\thesection}{\thechapter\arabic{section}.} \renewcommand{\thesubsection}{\thechapter\thesection\arabic{section}.}
Trong đoạn code trên, nếu bạn muốn thay dấu chấm bởi cái khác thì bạn chỉ viết thế .  bởi ký hiệu bạn muốn, ví dụ / .

Chỉ thêm dấu chấm trong bài viết

Bạn thêm các dòng code sau vào trước  \begin{document}
\usepackage{titlesec} \titlelabel{\thetitle. \,}
Trong đó, \,  là khoảng cách từ dấu chấm sau số đến tựa đề của chương, mục. Bạn có thể bỏ nó đi để cho hẹp hơn hoặc thay bằng \quad  nếu muốn rộng thêm.

Chỉ thêm dấu chấm trong mục lục

Bạn thêm các dòng code sau vào trước  \begin{document}
\usepackage{tocloft} \renewcommand{\cftsecaftersnum}{.} \renewcommand{\cftchapaftersnum}{.} \renewcommand{\cftsubsecaftersnum}{.}
Lưu ý lại : Không dùng cùng lúc cả ba thủ thuật ở trên!
Cùng chủ đề