LaTeX
Thứ Tư, 30/03/2016, 00:03
Thêm số thứ tự vào từng dòng cho bài viết trong LaTeX

Thêm số thứ tự vào từng dòng cho bài viết trong LaTeX

Trong trường hợp bạn muốn gởi bản thảo bài viết cho ai đó xem góp ý chỉnh sửa thì việc có số thứ tự dòng sẽ dễ dàng cho người góp ý hơn vì khi ấy họ chỉ việc nói rằng bạn cần sửa ở dòng thứ bao nhiêu là được. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn chèn số thứ tự dòng này vào văn bản một cách tự động. ► Cách đơn giản nhất là bạn thêm dòng code sau đây vào TRƯỚC \begin{document}, khi ấy toàn bộ văn bản của bạn sẽ được đánh số từng dòng một ngoại trừ các hàng công thức toán
\usepackage{lineno} \linenumbers
► Một vài tùy chọn, các tùy chọn này bạn viết cách nhau bởi dấu phẩy dưới dạng
\usepackage[tùy chọn 1, tùy chọn 2]{lineno}
Và đây là danh sách các tùy chọn
  • [left] : số sẽ hiện ở bên trái trang giấy (cái này mặc định)
  • [right] : số sẽ hiện ở bên phải trang giấy
  • [switch] : số sẽ hiện ở bên trái cho trang chẵn và bên phải cho trang lẻ
  • [switch] : số sẽ hiện ở bên phải cho trang chẵn và bên trái cho trang lẻ
  • [pagewise] : đánh số lại từ 1 ở từng trang
  • [running] : đánh số liên tục cho dù sang trang khác (cái này mặc định)
  • [modulo] : ghi các số là bội của 5 mà thôi (1, 5, 10,...)
  • [displaymath, mathlines] : đánh số luôn cho cả các công thức toán (bạn phải nhập đủ cả 2 tùy chọn này)
► Đánh số ở cả hai bên trang : thêm đoạn code sau vào trước** \begin{document}**
notion image
\makeatletter \def\makeLineNumberLeft{% \linenumberfont\llap{\hb@xt@\linenumberwidth{\LineNumber\hss}\hskip\linenumbersep}% left line number \hskip\columnwidth% skip over column of text \rlap{\hskip\linenumbersep\hb@xt@\linenumberwidth{\hss\LineNumber}}\hss}% right line number \leftlinenumbers% Re-issue [left] option \makeatother
► Chỉ đánh số một đoạn nào đó
notion image
\begin{linenumbers} đoạn text cần đánh số \end{linenumbers}
► Chỉ đánh số một đoạn toán học
\begin{linenomath*} \begin{align} công thức toán \end{align} \end{linenomath*}
► Ở trên tùy chọn modulo ghi các số là bội của 5, bây giờ bạn muốn đánh số là bội của số khác thì làm như sau (ở đây ví dụ là bội của 3)
\usepackage{lineno} \linenumbers \modulolinenumbers[3]
► Bạn muốn đánh số La Mã cũng được (tối đa 26! thôi vì số LM có giới hạn)
notion image
\usepackage{lineno} \usepackage{color} %cho màu chữ \linenumbers \modulolinenumbers[2] \renewcommand\thelinenumber{\color{red}\Roman{linenumber}}
► Gắn nhãn (label) và gọi lại (ref) đến hàng nào đó. Lưu ý bạn cần dùng lệnh \usepackage{hyperref} trước \begin{document}
\linelabel{lne:label1} % gắn nhãn một hàng cần gọi lại \lineref{lne:label1} % gọi lại hàng đó
Cùng chủ đề