LaTeX
Thứ Hai, 25/05/2015, 00:05
Vẽ lá cờ Việt Nam bằng code LaTeX

Vẽ lá cờ Việt Nam bằng code LaTeX

Bài viết giới thiệu đến bạn đoạn code cho phép vẽ lá cờ của nước Việt Nam bằng LaTeX. Bạn chỉ cần biên dịch bằng PdfLaTeX là có thể ra thành phẩm như sau
notion image
Dưới đây là đoạn code hoàn chỉnh (tham khảo từ blog của thầy Nguyễn Thái Sơn)
\documentclass{book} \usepackage{tkz-euclide} \usetkzobj{all} \usepackage[top=0mm,bottom=-.5mm,left=-.5cm,right=0cm, paperwidth=15cm,paperheight=10cm]{geometry} \begin{document} \begin{tikzpicture}[scale=1] \tkzInit[xmin=-7.5,xmax=7.5,ymin=-5,ymax=5] \tkzDefPoints{-7.5/-5/X,-7.5/5/Y,7.5/5/Z,7.5/-5/T} \tkzDrawPolygon[color=red,line width=1pt,fill=red](X,Y,Z,T) \tkzDefPoints{0/0/A,0/3/B,1.5/0/D} \tkzDefPointBy[rotation= center D angle 63.43494882](B) \tkzGetPoint{C} \tkzInterCC(A,B)(B,C) \tkzGetFirstPoint{M} \tkzGetSecondPoint{N} \tkzInterCC(A,B)(M,B) \tkzGetFirstPoint{P} \tkzInterCC(A,B)(P,M) \tkzGetFirstPoint{Q} \tkzInterLL(B,P)(M,N) \tkzGetPoint{I} \tkzInterLL(B,Q)(M,N) \tkzGetPoint{J} \tkzInterLL(B,P)(M,Q) \tkzGetPoint{K} \tkzInterLL(N,P)(M,Q) \tkzGetPoint{L} \tkzInterLL(N,P)(B,Q) \tkzGetPoint{E} \tkzDrawPolygon[color=yellow,line width=1pt,fill=yellow](B,I,M,K,P,L,Q,E,N,J) \end{tikzpicture} \end{document}
 
Cùng chủ đề