LaTeX
Chủ Nhật, 02/10/2016, 00:10
Viết tiếng Trung, Nhật, Hàn cùng với tiếng Việt trong LaTeX

Viết tiếng Trung, Nhật, Hàn cùng với tiếng Việt trong LaTeX

Bài viết giới thiệu một cách đơn giản để có thể viết các loại tiếng tượng hình như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản song song với tiếng Việt và tiếng Anh. Bài viết tham khảo hoàn toàn trên trang Malaysian LaTeX User group (nay trang này đã chuyển sang tên miền mới là tex.my), nếu bạn cần tham khảo thông tin thêm có thể vào trang này để xem (tiếng Anh). Dưới đây là đoạn code đầy đủ (bạn nên tạo một file, ví dụ tên thunghiem.tex, để dán đoạn code sau đây vào). Nếu quá trình copy-paste có vấn đề, bạn có thể download file ví dụ ở đây.
\documentclass{article} \usepackage[utf8]{vietnam} \usepackage{CJKutf8} \begin{document} Dưới đây là tếng Trung Quốc : \\ \begin{CJK*}{UTF8}{gbsn} 文章内容。 \end{CJK*} \\ Dưới đây là tiếng Nhật : \\ \begin{CJK}{UTF8}{min} 未練なく散も桜はさくら哉 \end{CJK} \\ Dưới đây là tiếng Hàn Quốc : \\ \begin{CJK}{UTF8}{mj} 편편황조 자웅상의 염아지독 수기여귀 \end{CJK} \end{document}
Sau đó bạn cần biên dịch theo LaTeX** > dvips > ps2pdf**.
Cùng chủ đề